Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Prigovor HDFRM-a na e-ugovaranje u Fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: odgovor HZZO-a

HDFRM je primila odgovor HZZO-a u vezi e-ugovaranja u Fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.

Tekst odgovora na poveznici