Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Popis UEMS PRM europskih specijalista – Board Fellows

Zanovljena lista europskih specijalista, na stranicama UEMS Sekcije i Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu:

UEMS PRM Board Certified Fellows list