Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Fizikalna i rehabilitacijska medicina – god 2007 suppl 1