Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Fizikalna i rehabilitacijska medicina – god 1998 br 3 – 4