Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Fizikalna i rehabilitacijska medicina – god 1993 br 3 – 4