Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za fizikalnu i
rehabilitacijsku medicinu

Fizikalna i rehabilitacijska medicina – god 1989 br 1 – 2